Heim

Eit samarbeid mellom sju kommunar i Indre Sogn og Helse Førde HF

Eit lokalmedisinsk senter blir definert som eit institusjonsbasert kommunalt helsetilbod før, i staden for eller etter sjukehusinnlegging. Det er kjenneteikna av tenester som er utvida i høve til tradisjonelle kommunale helsetenester. Det er oftast basert på eit interkommunalt samarbeid og eit samspel med spesialisthelsetenesta. I prosjektet Sogn lokalmedisinske senter – Sogn LMS –  skal ein samhandle og etablere gode løysingar, samt legge til rette gode helse- og omsorgstenester og tilbud som sikrar god tilgang til nødvendige spesialisthelesetenester for befolkninga i regionen.

I utviklingsprosjektet deltek kommunane Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger og Vik og Helse Førde HF. Prosjektet har vore delt i tre fasar, forstudie, forprosjekt og hovudprosjekt. Det er vidare ei inndeling i 3 delprosjekt:

  1. Interkommunale funksjonar lokalisert til Lærdal sjukehus (legevakt, legevaktsentral (-telefon), døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp og andre intermediærfunksjonar. Her deltek ikkje Sogndal og Luster, men desse vil kjøpe tenester i høve legevakttelefon.
  2. Fagnettverk.
  3. Pasientforløp.

Sogn LMS er no i fase 3 – Hovudprosjektet - der ein har som mål å  å starte opp eit lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus og eit fagleg samarbeid mellom
dei deltakande kommunane.

Vårt framtidsbilete er:

Sogn LMS skal opprettast og vere eit helsetilbod for innbyggarane i Sogn for å møte krava om god og trygg helsehjelp etter samhandlingsreforma. I forlenginga av eit interkommunalt samarbeid om øyeblikkeleg hjelp-senger og legevakttenester skal kommunane samarbeide om fagnettverk og utvikling av standardiserte pasientforløp.

Les meir

Aktuelt

Ny heimeside

Me skal oppgradere og delevis lage ei ny heimeside til Sogn Lokalmedisinske Senter. Den heimesida som me har hatt har vore tilpassa prosjektperioden, og me ønskjer difor å gjere ein del endringar. Dette gjeld både i høve oppsett og innhald. Det skal føre fram til ei heimeside som er betre tilpassa ein driftssituasjon. Til den […]

Les meir

Sogn lokalmedisinske senter offisielt opna

Måndag 2. mars vart Sogn lms offisielt opna. Det var omlag 55 inviterte gjester som fann vegen til kantina på sjukehuset. Ordførar Jan Geir Solheim leia opningsmarkeringa og stortingsrepresentant Kjersti Toppe stod for den offisielle opninga og klypte snora som markerte oppstarten av den nye senteret på Lærdal sjukehus. Det var mange talar og rosande […]

Les meir

Årsrapport og handlingsplan for kreftkoordinator ÅLA

Linda Mannes, kreftkoordinator for Årdal, Lærdal og Aurland, har skrive årsrapport og laga handlinsgpkan for 2015. Desse kan du lese her: Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Handlingsplan for kreftkoordinator 2015 Handlingsplan for kreftkoordinator 2015

Les meir

Hektisk i innspurten

Prosjektstaben er i full aktivitet i innspurten før oppstart 23. februar. Frode har, pga sjukdom og anna fråver hjå legane, måtte vere tilstades på helsesenteret denne veka. Det vert nok slik store delar av neste veke og, men vi håpar det ikkje får altfor store konsekvensar for framdrifta. Han jobbar med førebuingar til opninga innimellom pasientbehandling og […]

Les meir

Nye tilsette ved Sogn lokalmedisinske senter

5.januar starta dei nye tilsette ved Sogn lokalmedisinske senter. Dei nytilsette sjukepleiararne kjem frå kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Alle sjukepleiarane har lang erfaring frå ulike delar av helsetenesta, fleire har vidareutdanning mellom anna som jordmor, operasjonsjukepleiar, akuttsjukepleie og mange har lang erfaring frå legevaktsentral. Prosjektleiinga er svært godt nøgd med rekrutteringsprosessen og ser fram til samarbeidet […]

Les meir

Godt nytt år frå Sogn LMS

No nærmar det seg at me skriv 2015, og prosjektet Sogn Lokalmedisinske Senter skal gå frå å vere eit prosjekt, til å vere eit levande lokalmedisinsk senter. Staben er klare til å sette prosjektet i drift, men er samstundes spente på dei utfordringane som ventar. Dei fleste tilsette er på plass, og det er ein […]

Les meir

Skifte av prosjektleiar

Samhandlingssjef Vidar Roseth i Helse Førde har vore prosjektleiar for prosjektet det siste året, sidan 01.10.13. Han går no ut av denne funksjonen og vart takka av på siste møte i styringsgruppa. Han vil framleis vere ein kontaktperson i høve til helseføretaket, og vil vere medlem i styringsgruppa frå Helse Førde. Helse- og omsorgsleiar Margun Thue […]

Les meir

Oppstart for Sogn lokalmedisinske senter blir 1. februar 2015

Styringsgruppa for prosjektet konkluderte i siste møte med at Sogn lokalmedisinske senter skal startast opp den 1. februar 2015. Senteret skal innehalde interkommunal legevakt, legevaktsentral og døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp, og desse funksjonane skal innfasast trinnvis til full drift frå seinast 1. mars 2015.

Les meir

Frå møtet i styringsgruppa 03.10.14

Styringsgruppa hadde møte fredag den 03.10.14. Styringsgruppa vart orientert om status og vidare arbeid i prosjektet. Styringsgruppa påpeikte m.a. at arealløysingane for sengedelen og kontor no må løysast raskt. Prosjektøkonomien og forventa kostnader knytt til Sogn LMS vart og gjennomgått. Her er det usikre moment, men det ligg ikkje samla sett an til vesentlege avvik i høve […]

Les meir